برچسب: مراکزفیزیوتراپی خیابان دولت

  • فیزیوتراپی در خیابان دولت

    فیزیوتراپی در خیابان دولت نقص عملکرد بدن و ساختار بدن، فعالیت محدودیت‌ها، و محدودیت‌های مشارکت * شناسایی مداخلات با استفاده از بهترین شواهد موجود برای پرداختن به نقص عملکرد بدن و ساختار، محدودیت‌های فعالیت و محدودیت‌های مشارکت همراه است. با شرایط متداول – عضلانی شناسایی معیارهای پیامد مناسب برای ارزیابی تغییرات ناشی از مداخلات فیزیوتراپی […]