برچسب: فیزیوتراپی در کامرانیه تهران

  • فیزیوتراپی در کامرانیه

    فیزیوتراپی در کامرانیه فیزیوتراپی در کامرانیه شامل خویشتن‌داری، بازی، تعامل اجتماعی، یا عملکرد وظایف مربوط به مدرسه. یک ارجاع به محض اینکه یک ارجاع داده شود توصیه می‌شود این مساله برای کمک به خانواده برای یادگیری در مورد این مساله شناسایی شده‌است. تشخیص، شناسایی خدمات حمایتی اضافی، و اقدامات مراقبت از کودکان مراقبت از کودکان […]