برچسب: فیزیوتراپی در منزل هروی

  • فیزیوتراپی در هروی

    فیزیوتراپی در هروی باورهای اجتناب از ترس یک معیار مرکب از بیمار هستند ترس از درد کمر و این که این باورها چه طور ممکن است بر فعالیت و فعالیت فیزیکی تاثیر می‌گذارند.  مطالعات مربوط به آینده پیشنهاد می‌کنند که باورهای ترس – اجتنابی پیش از رشد پیش‌بینی شوند. از درده‌ای مزمن پایین کمر استفاده […]