برچسب: فیزیوتراپی در منزل بلوار کوهسار

  • فیزیوتراپی در بلوار کوهسار

    فیزیوتراپی در بلوار کوهسار هر جلسه با ۲۰ دقیقه آغاز می‌شود. از بر روی یک ورزش یا مربی کراس یا مربی است. شدت آموزش به صورت زیر ارزیابی می‌شود: به معنای یک مانیتور نبض است، و به طور مرتب تنظیم می‌شود. بار باید طوری تنظیم شود که شدت آموزش مورد نظر (۶۰ – (% ۸۰ […]